In cốc 01

Hình abc xyz

Cốc in màu đỏ đen

Cốc đỏ và đen